Kontakt

 

Miejskie Centrum 

Sportu i Rekreacji 

ul. Kopernika 3 

09-100 Płońsk

 

Tel: (23) 662 85 21

Tel/Fax: (23) 662 27 01

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z LODOWISKA

1. Lodowisko jest obiektem gminy Miasta Płońsk - administrowanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

2. Lodowisko czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00 - 15.00; 16.00 - 21.00.

 • od godz. 9.00 do godz. 15.00 zajęcia w ramach lekcji W-F dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
 • wejście na taflę osób indywidualnych i grup zorganizowanych:

9.00;10.00;11.00;12.00;13.00;14.00;16.00;17.00;18.00;19.00;20.00;

 • zejście z tafli:

9.50;10.50;11.50;12.50;13.50;14.50;16.50;17.50;18.50;19.50;20.50.

3. W godzinach 9.00 - 10.00 osoby uczące dzieci jazdy na łyżwach mogą wchodzić na taflę lodu w butach bez łyżew w pozostałych godzinach na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.

4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.

5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.

6. Podczas przerw na konserwację lodowiska w godz. 15.00 - 16.00 wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.

7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 100 osób. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.

8. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

9. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.

10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.

11. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.

12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

 • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijków krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska - z wyjątkiem zawodów sportowych.
 • zabrania się jazdy na długich łyżwach (panczenach)
 • siadania na bandach okalających lodowisko
 • rzucania śniegiem
 • jazdy z dziećmi na rekach
 • wnoszenia na taflę lodowiska i spożywania napojów i jedzenia
 • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np. jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw
 • wprowadzania zwierząt
 • chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi

13. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

14. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.

15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.

16. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

17. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

18. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska administrator nie ponosi odpowiedzialności.

19. Godziny otwarcia lodowiska mogą ulec zmianie z powodu złych warunków atmosferycznych.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI

 1. Pływalnia jest obiektem użytkowanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.
 2. Pływalnia jest czynna:
 • Dni powszednie w godz. 6.30 – 22.30
 • ·Dni wolne i świąteczne   6.30 – 22.30
 1. Korzystający z pływalni muszą obowiązkowo posiadać:
 • czepek kąpielowy
 • strój kąpielowy w dowolnym kolorze
 • klapki
 • mydło i ręcznik
 1. Z pływalni mogą korzystać:
 • Grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką instruktora, grupy szkolne w ramach wychowania fizyczneg, grupy korekcyjne, inne grupy szkoleniowe,
 • Osoby indywidualne,
 • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się pod opieka dorosłych,
 1. Na pływalni korzystać można z dużej i małej niecki, niecek rekreacyjnych i zjeżdżalni wodnej, sauny, solarium i gabinetu masażu.
 2. Wejście do sauny poprzez system kasowy, wejście do solarium i gabinetu masażu od strony holu korytarza po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie pływalni.
 3. Czas pobytu na terenie pływalni jest nieograniczony.
 4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami choroby, stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 5. Pływanie indywidualne, grupowe oraz każda inna forma zajęć na pływalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 6. Każdą osobę obowiązuje przez wejściem do wody przebranie się w strój kąpielowy, załatwienie potrzeby fizjologicznej w wc, dokładne umycie całego ciała mydłem pod prysznicem.
 7. Na pływalnię uczestnicy danej zmiany wchodzą w ilości nie większej niż przewidują normy dla niecki dużej i małej.
 8. Spóźnieni na zajęcia grupowe nie będą na nie wpuszczani. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie również wpuszczana na pływalnię, wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie.
 9. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju oraz całkowite podporządkowanie się prowadzącemu zajęcia i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników.
 10. Korzystającym z pływalni nie wolno:
 • ·powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
 • ·załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie,
 • ·wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, różnych zanieczyszczeń,
 • ·żuć gumy do żucia, palić papierosów, pic alkoholu,
 • ·biegać i skakać do wody z poboczy,
 • ·wprowadzać psów i innych zwierząt,
 • ·wszelkich innych czynności wpływających na bezpieczeństwo własne i innych użytkowników oraz niszczyć lub zaśmiecać obiekt.
 1. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.
 2. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 5. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakaz dalszego korzystania z pływalni.
 6. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się nakazom.
 7. Skargi i wnioski należy zgłaszać wpisując je w książkę skarg i wniosków znajdującej się w kasie pływalni.

REGULAMIN

HALI SPORTOWEJ

 1. Hala sportowa jest obiektem użytkowanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku  (MCSiR), jest  czynne:

                                                     poniedziałek – piątek w godz.   9.00 – 22.00

                                                           sobota – niedziela w godz.      10.00 – 21.00

 1. Do korzystania z hali mają prawo uczniowie i zawodnicy pod kierunkiem nauczyciela w-f lub trenera oraz grupy rekreacyjno – sportowe i osoby prywatne po uprzednim uregulowaniu  należności za wynajem.
 1. Przed wejściem do hali należy zmienić obowiązkowo obuwie zewnętrzne na czyste obuwie sportowe, obwiązuje również strój sportowy, osoba dyżurująca ma prawo i obowiązek egzekwowania czystości obuwia.
 1. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z recepcji osoby upoważnione, potwierdzając ich pobranie i zdanie czytelnym podpisem.
 1. Wszystkie urządzenia sportowe rozstawia wyłącznie instruktor hali sportowej przy ewentualnej pomocy osób ćwiczących.
 1. Po zakończeniu zajęć ćwiczący zobowiązani są w ciągu 15 minut opuścić szatnię i zdać klucz w szatni.
 1. Dzieci towarzyszące rodzicom uczestniczącym w zajęciach sportowo – rekreacyjnych przebywają ze względu bezpieczeństwa na trybunach.
 1. Osoby korzystające z hali ponoszą we własnym zakresie odpowiedzialność za stan własnego zdrowia, nie powinny posiadać przeciwwskazań lekarskich.
 1. Na terenie całego kompleksu hali obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania i przebywania pod wpływem środków odurzających.
 1. Wskazane jest by korzystający z kompleksu hali, mimo ubezpieczenia MCSiR z tytułu odpowiedzialności gospodarczej, dodatkowo we własnym zakresie ubezpieczyli się od nieszczęśliwych wypadków.
 1. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy, MCSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Korzystający zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P-poż.
 1. Korzystający zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń pracowników MCSiR.
 1. Wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi dyżurnemu.
 1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń, uszkodzenia, zniszczenia – odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 1. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione  prawa do korzystania z kompleksu hali.
 1. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do MCSiR.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset