Regulamin

 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” PŁOŃSK

   1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest MCSiR Płońsk.

   1. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

   1. Boiska są czynne w następujących terminach:
      • Planowane zajęcia szkolne (priorytet w korzystaniu z kompleksu boisk ma młodzież z Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 )

                           Poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

     1. Boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

                            poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 22.00

                            sobota godz. 10.00 – 22.00

                            niedziela godz. 10.00 – 22.00

      1. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywanie się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

      1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora MCSiR.

      1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

      1. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

      1. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

      1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.12a) (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego – dotyczy boiska trawiastego).

      1. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

      1. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po zakończonych zajęciach zobowiązany jest go oddać.

      1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
         • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

         • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,

         • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

         • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

         • palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

         • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

         • przeszkadzania w zajęciach lub grze,

         • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

         • wprowadzania zwierząt,

         • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

         • przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia,

       1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 12 korzystania z boisk podejmuje obsługa kompleksu sportowego, która w zależności od sytuacji może:

        • Nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

        • Zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

        • Nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły,

        • Zakazać dalszych wstępów na kompleks.

         1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

         1. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić obsługę kompleksu sportowego o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

         1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p.poż. i bhp. a w szczególności do uwag obsługi kompleksu.

         1. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywany będzie w drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

         

        ____________________________________

         

        REGULAMIN

        KORZYSTANIA ZE STADIONU MCSiR W PŁOŃSKU

        I. UŻYTKOWANIE OBIEKTU

                    PRAWO DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU MAJĄ:

          1. Kluby sportowe objęte aktualnym planem szkoleń.

          1. Organizacje sportowe i instytucje, które podpisały umowę o najem obiektu i zostały ujęte w planie.

          1. Inne instytucje lub zakłady, które są organizatorami imprez sportowych po spełnieniu warunków zawartych w Dz. U. Nr 106 z dnia 22.08.1997r.

         II. UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU

           1. Zajęcia na obiekcie mogą odbywać się codziennie od godz. 8.00 – 21.30. w przypadku imprez lub zawodów do ich zakończenia.

           1. Osoby korzystające z obiektu powinny posiadać właściwy ubiór sportowy.

           1. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie pod kierunkiem trenera lub opiekuna.

           1. Po zajęciach sprzęt sportowych i urządzenia winny być przez użytkownika obowiązkowo uporządkowane i złożone na miejscu do tego przeznaczonym.

           1. O każdym uszkodzeniu urządzeń, przyrządów lub sprzętu sportowego należy natychmiast powiadomić pełniącego dyżur instruktora.

           1. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, który musi posiadać stosowne uprawnienia (klasa trenerska, instruktor lub mgr w-f).

          III. PRZEPISY PORZĄDKOWE

                      ZABRANIA SIĘ:

            1. Picia alkoholu lub przebywania w stanie nietrzeźwym.

            1. Palenia papierosów.

            1. Korzystania ze sprzętu i urządzeń w czasie nieobecności trenera lub opiekuna.

            1. Wnoszenie środków pirotechnicznych, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych narzędzi.

            1. Wjazdu rowerem i innym sprzętem na boiska i bieżnię stadionu.

            1. Przebywania dzieci bez opiekunów oraz zabaw w skoczni w dal.

            1. Wprowadzania psów lub innych zwierząt.

            1. Na obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i czystości.

            1. W trakcie trwania rozgrywek piłkarskich lub zawodów lekkoatletycznych zabrania się przeprowadzania innych zajęć treningowych.

           IV. ODPOWIEDZIALNOSĆ ZA SZKODY MATERIALNE

           Za szkody materialne i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z obiektu i sprzętu sportowego odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna winna spowodowania strat, organizacja sportowa lub inna, która wynajmowała obiekt.

           V. PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

             1. Osoby lub inne instytucje nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną pozbawione prawa do korzystania z obiektu sportowego.

             1. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez ćwiczących odpowiedzialność ponoszą trenerzy lub opiekunowie.

             1. Osoby nie przestrzegające w/w regulaminu będą wypraszane z obiektu sportowego.

             1. Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, MCSiR nie bierze odpowiedzialności.

             1. W trakcie trwania zawodów sportowych obowiązuje odpowiedni regulamin dla danej imprezy sportowej.

             

            _______________________________

             

            REGULAMIN

            KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

              1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej jest obiektem administrowanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku ul. Kopernika 3

              1. Boisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 21.30, sobota-niedziela w godz. 10.00 do 21.30

              1. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

              1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych, przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

              1. Korzystajacych z boiska obowiązuje odpowiednie obuwie sportowe.

              1. Osoby korzystające z boiska i urządzeń sportowych odpowiadają za stan swojego zdrowia.

              1. Korzystajacym z obiektu nie wolno:
                 • wchodzić na płytę boiska bez zezwolenia;

                 • wprowadzać na teren obiektu zwierząt;

                 • wnosić niebezpiecznych przedmiotów i wyrobów pirotechnicznych;

                 • wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła;

                 • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki piłki koszykowej lub bramkach do piłki ręcznej;

                 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

               1. Za przedmioty wartościowe pozostawione lub skradzione na terenie obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności.

               1. Korzystający z boisk zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz wykonywania poleceń osób sprawujących nadzór nad obiektem.

               1. Za szkody i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z boisa odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.

               1. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z obiektu.

               

              __________________________________

               

              REGULAMIN

              KORZYSTANIA Z LODOWISKA

              1. Lodowisko jest obiektem gminy Miasta Płońsk – administrowanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

              2. Lodowisko czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00; 16.00 – 21.00.

                • od godz. 9.00 do godz. 15.00 zajęcia w ramach lekcji W-F dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk

                • wejście na taflę osób indywidualnych i grup zorganizowanych:

               9.00;10.00;11.00;12.00;13.00;14.00;16.00;17.00;18.00;19.00;20.00;

                 • zejście z tafli:

                9.50;10.50;11.50;12.50;13.50;14.50;16.50;17.50;18.50;19.50;20.50.

                3. W godzinach 9.00 – 10.00 osoby uczące dzieci jazdy na łyżwach mogą wchodzić na taflę lodu w butach bez łyżew w pozostałych godzinach na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.

                4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.

                5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.

                6. Podczas przerw na konserwację lodowiska w godz. 15.00 – 16.00 wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.

                7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 100 osób. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.

                8. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

                9. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.

                10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.

                11. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.

                12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

                  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijków krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych.

                  • zabrania się jazdy na długich łyżwach (panczenach)

                  • siadania na bandach okalających lodowisko

                  • rzucania śniegiem

                  • jazdy z dziećmi na rekach

                  • wnoszenia na taflę lodowiska i spożywania napojów i jedzenia

                  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska

                  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np. jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw

                  • wprowadzania zwierząt

                  • chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi

                 13. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

                 14. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.

                 15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.

                 16. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

                 17. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

                 18. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska administrator nie ponosi odpowiedzialności.

                 19. Godziny otwarcia lodowiska mogą ulec zmianie z powodu złych warunków atmosferycznych.

                  

                 ____________________________________

                  

                 REGULAMIN

                 KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI

                   1. Pływalnia jest obiektem użytkowanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

                   1. Pływalnia jest czynna:

                    • Dni powszednie w godz. 6.30 – 22.30

                    • Dni wolne i świąteczne   6.30 – 22.30

                     1. Korzystający z pływalni muszą obowiązkowo posiadać:

                      • czepek kąpielowy

                      • strój kąpielowy w dowolnym kolorze

                      • klapki

                      • mydło i ręcznik

                       1. Z pływalni mogą korzystać:

                        • Grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką instruktora, grupy szkolne w ramach wychowania fizyczneg, grupy korekcyjne, inne grupy szkoleniowe,

                        • Osoby indywidualne,

                        • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się pod opieka dorosłych,

                         1. Na pływalni korzystać można z dużej i małej niecki, niecek rekreacyjnych i zjeżdżalni wodnej, sauny, solarium i gabinetu masażu.

                         1. Wejście do sauny poprzez system kasowy, wejście do solarium i gabinetu masażu od strony holu korytarza po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie pływalni.

                         1. Czas pobytu na terenie pływalni jest nieograniczony.

                         1. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami choroby, stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

                         1. Pływanie indywidualne, grupowe oraz każda inna forma zajęć na pływalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.

                         1. Każdą osobę obowiązuje przez wejściem do wody przebranie się w strój kąpielowy, załatwienie potrzeby fizjologicznej w wc, dokładne umycie całego ciała mydłem pod prysznicem.

                         1. Na pływalnię uczestnicy danej zmiany wchodzą w ilości nie większej niż przewidują normy dla niecki dużej i małej.

                         1. Spóźnieni na zajęcia grupowe nie będą na nie wpuszczani. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie również wpuszczana na pływalnię, wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie.

                         1. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju oraz całkowite podporządkowanie się prowadzącemu zajęcia i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników.

                         1. Korzystającym z pływalni nie wolno:

                          • ·powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,

                          • ·załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie,

                          • ·wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, różnych zanieczyszczeń,

                          • ·żuć gumy do żucia, palić papierosów, pic alkoholu,

                          • ·biegać i skakać do wody z poboczy,

                          • ·wprowadzać psów i innych zwierząt,

                          • ·wszelkich innych czynności wpływających na bezpieczeństwo własne i innych użytkowników oraz niszczyć lub zaśmiecać obiekt.

                           1. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.

                           1. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności.

                           1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

                           1. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

                           1. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakaz dalszego korzystania z pływalni.

                           1. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się nakazom.

                           1. Skargi i wnioski należy zgłaszać wpisując je w książkę skarg i wniosków znajdującej się w kasie pływalni.

                           ________________________________________

                           

                          REGULAMIN KORZYSTANIA Z GROTY SOLNEJ

                          & 1

                          1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia uzupełniające i  szczególne, precyzujące zasady użytkowania groty solnej, zlokalizowanej w strefie basenowej wydzielonej w Obiekcie Krytej Pływalni w Płońsku.
                          2. Grota solna stanowi integralną część strefy basenowej  i wszystkie osoby korzystające z niej zobowiązane są przestrzegać zarówno postanowień niniejszego Regulaminu, jak i Regulaminu korzystania ze strefy basenowej.
                          3. Każdy Użytkownik jest również zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień głównego Regulaminu Obiektu.
                          4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy pozostałych Regulaminów obowiązujących w Krytej Pływalni w Płońsku, w szczególności postanowienia głównego Regulaminu Obiektu.
                          5. Każda osoba korzystająca z groty solnej jest bezwzględnie zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania, a kolejno do przestrzegania jego postanowień. Wymagane jest również zapoznanie się z tablicami informacyjnymi dostępnymi w obrębie groty.

                          & 2

                          1. Grota solna jest dostępna dla Użytkowników uprawnionych  do korzystania ze strefy basenowej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tej strefie, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.
                          2. Grota solna jest pomieszczeniem w całości wykonanym z brył solnych,  wyposażonym w tężnie solankowe.
                          3. Z groty solnej mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z tego typu zabiegów.
                          4. Każda osoba korzystająca z groty solnej powinna zasięgnąć  opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do korzystania z tej formy rekreacji.

                                   Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, a w szczególności z :

                           • klaustrofobią;
                           • nadczynnością tarczycy;
                           • zaawansowanymi chorobami nowotworowymi;
                           • ostrym stanem gruźlicy;
                           • innymi stanami ostrych zapaleń;
                           • kobiety w ciąży; powinny korzystać z groty solnej ze szczególną ostrożnością, wyłącznie po uprzedniej konsultacji ze swoim lekarzem.

                          5. Dzieci do 16 lat mogą korzystać z groty solnej wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

                          6. Uczestnicy grup zorganizowanych obejmujących dzieci i młodzież w wieku szkolnym mogą przebywać w grocie solnej wyłącznie w obecności sprawującego nad nimi nadzór opiekuna grupy.

                          7. Korzystanie z groty solnej odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

                          8. Za skutki zdrowotne przebywania w grocie solnej Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku nie ponosi odpowiedzialności.

                          & 3

                          1. Przed wejściem do pomieszczenia groty solnej należy:
                          • załatwić potrzeby fizjologiczne;
                          • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha.

                          2. Minimalnie w grocie solnej mogą przebywać dwie osoby.

                          3. W grocie solnej należy korzystać z suchego ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.

                          4. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę i natychmiast zgłosić się do pracownika Obsługi.

                          5. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych nie jest zalecane. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, Użytkownik musi liczyć się z ryzykiem  uszkodzenia okularów/ szkieł kontaktowych, za które, w razie  wystąpienia, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku przebywania w grocie solnej w okularach korekcyjnych ( na własne ryzyko Użytkownika), okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

                          § 4

                          1. Korzystając z groty solnej zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z groty i terenu strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

                          • użytkowania groty w przypadku zamknięcia dostępu liną lub inny widoczny sposób;
                          • wnoszenia do groty jakichkolwiek przedmiotów, w tym zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów lub pokarmów;
                          • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu groty;
                          • niszczenie urządzeń i wyposażenia groty;
                          • hałasowania, przeszkadzania innym Użytkownikom przebywającym na terenie groty;
                          • przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody Personelu;
                          • dotykania ścian groty;
                          • wynoszenie kryształów soli z groty.
                          •  
                          • 2. Wszystkie osoby korzystające z groty solnej zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się i przestrzegania instrukcji, poleceń oraz sygnałów dźwiękowych   ratowników i pracowników strefy basenowej, a także komunikatów podawanych przez głośniki.       

                          & 5

                          1. W razie wypadku  spowodowanego nieprzestrzeganiem  niniejszego Regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
                          2. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z groty solnej, a także z terenu strefy basenowej.
                          3. Pozostałe podstawowe zasady korzystania z Obiektu oraz reguły odpowiedzialności i obowiązki Klientów reguluje Regulamin korzystania ze strefy basenowej oraz główny Regulamin Obiektu.

                          GROTA SOLNA JEST  MIEJSCEM WYCISZENIA I RELAKSU  PROSIMY O ZACHOWANIE CISZY I SPOKOJU

                          ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU

                           

                          ___________________________________________

                           

                          REGULAMIN

                          HALI SPORTOWEJ

                           1. Hala sportowa jest obiektem użytkowanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku  (MCSiR), jest  czynne:

                                                                               poniedziałek – piątek w godz.   9.00 – 22.00

                                                                                     sobota – niedziela w godz.      10.00 – 21.00

                           1. Do korzystania z hali mają prawo uczniowie i zawodnicy pod kierunkiem nauczyciela w-f lub trenera oraz grupy rekreacyjno – sportowe i osoby prywatne po uprzednim uregulowaniu  należności za wynajem.

                           1. Przed wejściem do hali należy zmienić obowiązkowo obuwie zewnętrzne na czyste obuwie sportowe, obwiązuje również strój sportowy, osoba dyżurująca ma prawo i obowiązek egzekwowania czystości obuwia.

                           1. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z recepcji osoby upoważnione, potwierdzając ich pobranie i zdanie czytelnym podpisem.

                           1. Wszystkie urządzenia sportowe rozstawia wyłącznie instruktor hali sportowej przy ewentualnej pomocy osób ćwiczących.

                           1. Po zakończeniu zajęć ćwiczący zobowiązani są w ciągu 15 minut opuścić szatnię i zdać klucz w szatni.

                           1. Dzieci towarzyszące rodzicom uczestniczącym w zajęciach sportowo – rekreacyjnych przebywają ze względu bezpieczeństwa na trybunach.

                           1. Osoby korzystające z hali ponoszą we własnym zakresie odpowiedzialność za stan własnego zdrowia, nie powinny posiadać przeciwwskazań lekarskich.

                           1. Na terenie całego kompleksu hali obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania i przebywania pod wpływem środków odurzających.

                           1. Wskazane jest by korzystający z kompleksu hali, mimo ubezpieczenia MCSiR z tytułu odpowiedzialności gospodarczej, dodatkowo we własnym zakresie ubezpieczyli się od nieszczęśliwych wypadków.

                           1. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy, MCSiR nie ponosi odpowiedzialności.

                           1. Korzystający zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P-poż.

                           1. Korzystający zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń pracowników MCSiR.

                           1. Wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi dyżurnemu.

                           1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń, uszkodzenia, zniszczenia – odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.

                           1. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione  prawa do korzystania z kompleksu hali.

                           1. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do MCSiR.

                          Skip to content