Standardy Ochrony Małoletnich

Załącznik do zarządzenia Dyrektora MCSiR Płońsk

Standardy (reguły) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku

Wstęp

Dobro i bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i osób małoletnich w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku (dalej: MCSiR) są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników i instruktorów. Pracownicy i instruktorzy MCSiR traktują każdą osobę – uczestnika zajęć/ odbiorcę świadczonych usług z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania MCSiR, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji.

Dyrekcja oraz wszystkie osoby pracujące i współpracujące z MCSiR kierują się dobrem osób małoletnich, szacunkiem dla ich potrzeb przeciwdziałając wszelkim formom przemocy wobec małoletnich.

Niniejszy system ochrony małoletnich przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, zasady   zapobiegania   krzywdzeniu   małoletnich, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc małoletnim oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w MCSiR   za bezpieczeństwo   małoletnich   przebywających na terenie obiektów MCSiR.

Procedura zostaje wprowadzona odpowiednim zarządzeniem Dyrektora MCSiR i ogłoszona w następujący sposób:

– ogłoszenie na stronach internetowych,

– zamieszczenie na tablicy ogłoszeń,

– do wglądu u pracowników MCSiR,

Rozdział I

Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

§ 1

Standardy Ochrony Małoletnich tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko MCSiR. Obejmują cztery obszary:

 1. Politykę Ochrony Małoletnich, która określa:
  1. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy,
  1. zasady bezpiecznych relacji personel – nieletni,
  1. zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że nieletni doświadcza krzywdzenia,
  1. zasady ochrony wizerunku uczniów i ich danych osobowych,
  1. zasady bezpiecznego organizowania wyjazdów wakacyjnych tj. kolonii, obozów, wycieczek
 2. Personel – obszar, który określa:
  1. zasady rekrutacji personelu pracującego z dziećmi i młodzieżą, w tym obowiązek uzyskania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
  1. zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania na terenie MCSiR są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z uczestnikiem zajęć/ odbiorcą świadczonych usług.
  1. zasady zapewniania pracownikom podstawowej wiedzy na temat ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
   1. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i młodzieży,
   1. procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
   1. odpowiedzialności prawnej pracowników MCSiR, zobowiązanych do podejmowania interwencji,
 3. Procedury – określają działania, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu MCSiR, członków rodziny, rówieśników i osób obcych:
  1. zasady dysponowania przez MCSiR danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci i młodzieży (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia), oraz zapewnienia do nich dostępu wszystkim pracownikom,
  1. zasady eksponowania informacji dla dzieci i młodzieży na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży,
 4. Monitoring – obszar, który określa zasady weryfikacji przyjętej polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

Rozdział II

Słowniczek terminów

§ 2

 1. Małoletni – to każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 2. Krzywdzenie małoletniego – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego, lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbanie.
 3. Personel – każda osoba wykonująca pracę w MCSiR bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi i młodzieżą.
 • Opiekun   małoletniego   –    osoba    uprawniona    do    reprezentowania    małoletniego, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 • Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom i młodzieży lub działająca na rzecz dzieci lub uczniów.
 • Dyrekcja – osoba, organ lub podmiot, który w strukturze MCSiR jest uprawniony do podejmowania decyzji.
 • Zgoda rodzica oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 • Osoba   odpowiedzialna   za   Standardy   Ochrony   Małoletnich   przed    krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora MCSiR pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 • Dane osobowe uczestnika zajęć/ odbiorcy świadczonych usług przez MCSiR to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.

Rozdział III

Czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia małoletnich – zasady rozpoznawania i reagowania

§ 3

 1. Rekrutacja personelu MCSiR odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady Rekrutacji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.
 2. Pracownicy i instruktorzy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni i małoletni – małoletni ustalone w MCSiR. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.
 3. Pracownicy i instruktorzy MCSiR posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia małoletnich i zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.
 4. Pracownicy i instruktorzy MCSiR monitorują sytuację i dobrostan małoletniego uczęszczającego na zajęciach.
 5. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy i   instruktorzy MCSiR podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

Rozdział IV

Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia

§ 4

W przypadku podjęcia przez personel MCSiR podejrzenia, że małoletni będący uczestnikiem zajęć/ odbiorcą świadczonych usług przez MCSiR jest krzywdzony, pracownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia dyrektora MCSiR i sporządzenia notatki służbowej obejmującej określenie wszystkich uzyskanych przez niego informacji wskazujących na konieczność zastosowania procedur określonych w niniejszym dokumencie.

§ 5

 1. Po uzyskaniu informacji, dyrektor MCSiR wzywa opiekunów małoletniego, którego krzywdzenie podejrzewa i informuje ich o podejrzeniu.
 2. Wyznaczona przez dyrektora MCSiR osoba sporządza opis sytuacji małoletniego na podstawie rozmów z małoletnim, personelem MCSiR i rodzicami oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.
 3. Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:
  1. podjęcia przez MCSiR działań w celu zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
  1. skierowania małoletniego do specjalistycznej placówki pomocy, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§ 6

 1. W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor MCSiR powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzi: dyrektor instytucji, pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia małoletniego.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu, spełniający wymogi określone w § 5 pkt 3 niniejszych Standardów, na podstawie opisu sporządzonego przez wyznaczonego przez dyrektora MCSiR pracownika oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie małoletniego, dyrektor MCSiR jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny.
 4. Zespół, o   którym   mowa w punkcie 3,   wzywa   rodziców/opiekunów małoletniego na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

§ 7

 1. Sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy małoletniemu wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawia rodzicom/opiekunom dyrektor MCSiR.
 2. Dyrektor MCSiR informuje rodziców/opiekunów o obowiązku – jako instytucji – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu   interdyscyplinarnego   –   procedura   „Niebieskiej   Karty”    –    w   zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
 3. Po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor MCSiR składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie 3.
 • W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone – dyrektor MCSiR informuje, o tym fakcie rodziców/opiekunów małoletniego na piśmie.

§ 8

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Standardów. Kartę tę załącza się do dokumentacji małoletniego.
 2. Wszyscy pracownicy/ instruktorzy MCSiR i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych małoletnich

§ 9

 1. MCSiR uznając prawo nieletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku małoletniego, zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku uczestnika zajęć/ odbiorcy świadczonych usług przez MCSiR i   danych   osobowych   stanowią   Załącznik   nr   4 do niniejszych Standardów.

§ 10

 1. Pracownikowi/ instruktorowi MCSiR nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku małoletniego (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu ucznia) na jej terenie bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego.
 2. W celu uzyskania zgody, o której mowa w punkcie 1, pracownik/instruktor MCSiR może skontaktować się z opiekunem małoletniego, by uzyskać zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanego wizerunku i określić, w jakim kontekście będzie wykorzystywany, np. że umieszczony zostanie na platformie YouTube w celach promocyjnych lub na stronie internetowej MCSiR (niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.), lub ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do rodzica/opiekuna ucznia – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

§ 11

Upublicznienie przez pracownika/instruktora MCSiR wizerunku uczestnika zajęć/ odbiorcy świadczonych usług przez MCSiR utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego.

Rozdział VI

Zasady bezpiecznego organizowania wyjazdów wakacyjnych

 

 1. MCSiR oprócz standardowej działalności rekreacyjno-sportowej jest organizatorem wyjazdów z udziałem małoletnich, co oznacza, że ustalone w niniejszej procedurze Standardy Ochrony Małoletnich obowiązują wszystkich opiekunów, instruktorów i dorosłych uczestników tego typu imprez turystycznych zorganizowanych przez MCSiR.
 2. Przy organizacji imprez turystycznych np. wycieczek, kolonii, obozów z udziałem małoletnich MCSiR i personel (bez względu na rodzaj stosunku prawnego) zobowiązany jest stosować w całości niniejszą procedurę.
 3. MCSiR jako organizator stosuje określone w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury zasady bezpiecznej rekrutacji osób stanowiących personel na zorganizowanej imprezie turystycznej. Zasady te obowiązują bez względu na podstawę świadczenia pracy na imprezie turystycznej.
 4. Osoby świadczące pracę jako opiekunowie, instruktorzy, wolontariusze, czy personel pomocniczy na imprezach turystycznych organizowanych przez MCSiR zobowiązani są do stosowania zasad bezpiecznej relacji z małoletnimi określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
 5. Ponadto w przypadku podejrzenia zaistnienia incydentu podlegającego zgłoszeniu  personel zobowiązany jest stosować Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego na imprezie turystycznej określone w Załączniku nr 7, 8 i 9.  
 6.  

Rozdział VII

Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

§ 12

 • Dyrektor MCSiR wyznacza    osobę    odpowiedzialną    za    realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich w jednostce.
 • Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 • Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przeprowadza wśród pracowników/instruktorów MCSiR, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Standardów. W ankiecie pracownicy/instruktorzy mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia Standardów.
 • Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi MCSiR.
 • Dyrektor   MCSiR na    podstawie    otrzymanego    raportu    wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom/instruktorom, uczestnikom zajęć, odbiorcom świadczonych usług przez MCSiR i ich rodzicom/opiekunom.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 13

1. Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w MCSiR

Zasady bezpiecznej rekrutacji w MCSiR

 1. Dyrektor MCSiR, przed zatrudnieniem pracownika/instruktora, poznaje jego dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez MCSiR, takich jak ochrona praw dzieci i młodzieży i szacunek do ich godności.
 2. Dyrektor MCSiR dba o to, by osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie/dzieło oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z małoletnimi oraz były dla nich bezpieczne.
 3. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i młodzieży i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrektor MCSiR może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:
  1. wykształcenia,
  1. kwalifikacji zawodowych,
  1. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
 4. W każdym przypadku dyrektor MCSiR musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Powinien znać:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  1. datę urodzenia,
  1. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 5. Dyrektor MCSiR może poprosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie tych danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. MCSiR nie może bowiem samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Kodeksu pracy.
 6. Dyrektor MCSiR przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje jego/jej dane osobowe, w tym dane potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym.
 7. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze dyrektor MCSiR potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:
  1. imię i nazwisko,
  1. data urodzenia,
 • PESEL,
  • nazwisko rodowe,
  • imię ojca, matki
 • Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika/instruktora lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza lub osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 • Dyrektor MCSiR przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje od w/w informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 • Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej/wolontariackiej   związanej   z    kontaktami   z    dziećmi,   bądź    informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji.
 • Od kandydata/kandydatki – osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie – dyrektor MCSiR pobiera również oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności, nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka zobowiązani są złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie byli prawomocnie skazani w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV   KK,   w   art.   189a   i   art.   207   Kodeksu   karnego   oraz   w   ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec nich innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścili się takich czynów zabronionych oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, świadczeniem porad psychologicznych, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.
 • Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści:   „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności   karnej za złożenie fałszywego   oświadczenia. Oświadczenie to   zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Dyrektor MCSiR jest uprawniony do   domagania się zaświadczenia z KRK od osoby zatrudnianej   na stanowiskach, na których obowiązuje wymóg niekaralności, gdy przepisy prawa wprost na to wskazuje.
 • W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dyrektor   MCSiR uzyskuje    od    kandydata/kandydatki    oświadczenie o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.

………………………………………………………

(miejscowość i data)

Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniem

Ja,    ……………………………………………………,     posiadający/-a     numer     PESEL

…………………………………………,    oświadczam,    że    nie    byłem/-am    skazany/-a za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami ochrony małoletnich obowiązującymi w Miejskim Centrum, Sportu i Rekreacji w Płońsku i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

……………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w MCSiR

Ustalone w MCSiR zasady bezpiecznych relacji personel – nieletni oraz nieletni – nieletni

Zasady bezpiecznych relacji personelu z nieletnimi w MCSiR obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad pracownicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia.

I.         Relacje personelu MCSiR

Każdy pracownik/instruktor MCSiR jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnim w MCSiR i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec nieletniego są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych uczniów. Każdy pracownik/instruktor zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.

II.     Komunikacja z dziećmi i młodzieżą (nieletnimi)

 1. W komunikacji z nieletnimi w MCSiR pracownik/instruktor zobowiązany jest:
  1. zachować cierpliwość i szacunek,
  1. słuchać uważnie małoletniego i udzielać mu odpowiedzi adekwatnych do jego wieku i danej sytuacji,
  1. informować małoletniego o podejmowanych decyzjach jego dotyczących, biorąc pod uwagę jego oczekiwania,
  1. szanować prawo małoletniego do prywatności;   jeśli   konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby go chronić , należy wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe; jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z małoletnim na osobności, należy zostawić uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbać, aby być w zasięgu wzroku innych; można też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy,
  1. zapewniać małoletnim, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć dyrektorowi MCSiR lub wskazanej osobie i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
 2. Pracownikowi/instruktorom zabrania się:
  1. zawstydzania, upokarzania, lekceważenia i obrażania małoletniego oraz podnoszenia głosu w sytuacji innej, niż wynikająca z bezpieczeństwa małoletniego,
  1. ujawniania informacji wrażliwych dotyczących małoletniego wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych uczniów; obejmuje to wizerunek małoletniego,

informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej,

 • zachowywania się w obecności małoletnich w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec ucznia relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

III.    Działania realizowane z nieletnim

 1. Pracownik/instruktor zobowiązany jest:
  1. doceniać i szanować wkład nieletniego w podejmowane działania, aktywnie go angażować i traktować równo bez względu na jego płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność,   status   społeczny,   etniczny,   kulturowy,   religijny i światopogląd,
  1. unikać faworyzowania małoletnich.
 2. Pracownikowi/instruktorowi zabrania się:
  1. nawiązywania z małoletnim jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, składania mu propozycji o nieodpowiednim charakterze; obejmuje to także seksualne komentarze,    żarty,    gesty    oraz    udostępnianie    nieletnim    treści    erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę,
  1. utrwalania wizerunku nieletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych; dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków małoletnich, jeśli dyrekcja MCSiR nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgód rodziców/opiekunów oraz samych małoletnich,
  1. proponowania nieletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych, nielegalnych substancji, jak również używania ich w obecności małoletnich,
  1. przyjmowania pieniędzy, prezentów od nieletnich, od ich rodziców/opiekunów
 3. Wchodzenia w relacje jakiejkolwiek zależności wobec nieletniego lub jego rodziców/opiekunów, zachowywania się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych.
 4. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie małoletnim przez personel lub pracownikiem/instruktorem przez małoletniego, muszą być raportowane dyrektorowi MCSiR. Jeśli personel jest ich świadkiem, zobowiązany jest reagować stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

IV.    Kontakt fizyczny z nieletnim

 1. Jakiekolwiek przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z nieletnim może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby małoletniego w danym momencie, uwzględnia jego wiek, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można

jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego małoletniego może być nieodpowiednie wobec innego.

 • Pracownik/instruktor zobowiązany jest:
  • kierować   się   zawsze   swoim   profesjonalnym   osądem,   słuchając,   obserwując i odnotowując reakcję małoletniego, pytając   go   o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy jego dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez małoletniego lub osoby trzecie,
  • być zawsze przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań,
  • zachować szczególną ostrożność wobec małoletniego, który doświadczył nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania; takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że będzie on dążył do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi; w takich sytuacjach personel powinien reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc małoletniemu zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 • Pracownikowi/instruktorowi zabrania się:
  • bicia, szturchania, popychania oraz naruszania integralności fizycznej małoletniego w jakikolwiek inny sposób,
  • dotykania małoletniego w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny,
  • angażowania się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z małoletnim czy brutalne zabawy fizyczne.
 • W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec małoletniego pracownik/instruktor zobowiązany jest unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z nim. W każdej czynności pielęgnacyjnej i higienicznej, związanej z pomaganiem w ubieraniu się i rozbieraniu, jedzeniu, myciu czy korzystaniu z toalety, pracownikowi/ instruktorowi powinna asystować druga osoba zatrudniona w jednostce.
 • Kontakt fizyczny z   nieletnim   musi   być jawny, nieukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją, ani wynikać z relacji władzy. Jeśli pracownik/instruktor będzie świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub małoletnich, zobowiązany jest zawsze poinformować o tym dyrektora MCSiR i/lub postępować zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.

V.      Kontakty z małoletnim poza godzinami pracy

 1. Obowiązuje zasada, że kontakt z małoletnimi uczęszczającymi na zajęcia w MCSiR powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.
 2. Pracownikowi/instruktorowi zabrania się zapraszania małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, spotykania się z nimi poza godzinami pracy; obejmuje to także kontakty poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
 3. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z małoletnim i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).
 • Jeśli zachodzi konieczność spotkania z małoletnim poza godzinami pracy, pracownik/instruktor zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora MCSiR, a rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
 • Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli małoletni i ich rodzice/opiekunowie są osobami bliskimi wobec pracownika/instruktora) wymaga zachowania   poufności   wszystkich   informacji    dotyczących    innych    małoletnich, ich rodziców oraz opiekunów.

VI.    Bezpieczeństwo online

 1. Pracownik/instruktor powinien być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań w Internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których można spotkać małoletnich, obserwowania określonych osób/stron    w     mediach     społecznościowych     i     ustawień     prywatności     kont z których korzysta. Jeśli profil pracownika/instruktora jest publicznie dostępny, to również małoletni i ich rodzice/opiekunowie mają wgląd w cyfrową aktywność pracownika/instruktora.
 2. Pracownik/instruktor zobowiązany jest wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne w trakcie lekcji oraz wyłączyć na terenie MCSiR funkcjonalność Bluetooth.
 3. Pracownikowi/instruktorowi zabrania się nawiązywania kontaktów z małoletnimi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.

Karta interwencji

Załącznik nr 3 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w MCSiR

Imię i nazwisko małoletniego 
Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) 
Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia 
Opis działań podjętych przez MCSiRData:Działanie:
  
  
Spotkania z opiekunami uczniaData:Opis spotkania:
  
  
Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwawniosek o wgląd w sytuację małoletniegoinny rodzaj interwencji (jaki?): …………………………… …………………………………………
Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji  
Wyniki interwencji – działania organów wymiaru sprawiedliwości (jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach działania placówki lub działania rodziców)Data:Działanie:
  

Załącznik nr 4 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w MCSiR

Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych małoletniego

 1. Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. We wszystkich działaniach MCSiR kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków uczestników zajęć/odbiorców oferty MCSiR.
 2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów małoletnich, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze ich bezpieczeństwo. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój małoletnich – chłopców i dziewczęta, małoletnich w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujących różne grupy etniczne.
 3. Rodzice/opiekunowie małoletnich decydują, czy wizerunek ich dziecka zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie przez nas użyty.
 4. Zgoda rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.
 5. Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków małoletnich poprzez:
  1. prośbę o pisemną zgodę rodziców/opiekunów przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania, pozyskanie również zgody samych małoletnich,
  1. udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online,
  1. unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi małoletniego z imienia i nazwiska; jeśli konieczne jest podpisanie, używamy tylko imienia,
  1. rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o małoletnim, dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem ucznia (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez MCSiR).
 6. Zmniejszamy ryzyko kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań małoletnich poprzez przyjęcie następujących zasad:
  1. wszyscy małoletni znajdujący się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrani, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla małoletniego poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
  1. zdjęcia/nagrania małoletnich koncentrują się na czynnościach przez nich wykonywanych i w miarę możliwości przedstawiają grupę, a nie pojedyncze osoby,
  1. wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków małoletnich są rejestrowane i zgłaszane dyrekcji MCSiR,

podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa małoletnich.

 • W sytuacjach, w których MCSiR rejestruje wizerunki małoletnich do własnego użytku, deklarujemy, że:
  • małoletni i rodzice/opiekunowie zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane,
  • zgoda rodziców/opiekunów na rejestrację wydarzeń zostanie przyjęta przez   nas na piśmie,
 • Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście), zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:
  • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
  • zobowiązanie osoby/firmy   rejestrującej   wydarzenie   do   noszenia   identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
  • niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z małoletnimi bez nadzoru pracownika naszej instytucji,
  • poinformowanie rodziców/opiekunów oraz małoletnich, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia, i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
 • Jeśli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów ucznia nie jest wymagana.
 • W     sytuacjach,     w     których     rodzice/opiekunowie     lub     widzowie     wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki swoich dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
  • wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki małoletnich i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku małoletnich – przez ich rodziców/opiekunów,
  • zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki małoletnich nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych, ani na serwisach otwartych, chyba, że rodzice lub opiekunowie tych uczniów wyrażą na to zgodę,
  • przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku małoletniego.
 • Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrekcji MCSiR.
 • W powyższej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody na   rejestrowanie   wizerunku   ich    dzieci.    Oczekujemy   następujących    informacji lub dokumentów:
  • imienia, nazwiska i adresu osoby lub redakcji występującej o zgodę,
  • uzasadnienia potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
  • podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 1. Personelowi MCSiR nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku małoletniego na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna oraz bez zgody dyrekcji.
 2. Personel MCSiR nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnimi, nie przekazuje mediom kontaktu do ich rodziców/opiekunów i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego rodzica/opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik/instruktor jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 3. W celu realizacji materiału medialnego dyrekcja MCSiR może podjąć decyzję o dostępnieniu wybranych pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania. Podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji małoletnich.
 4. Jeśli małoletni, rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku,   będziemy    respektować    ich    decyzję.    Z    wyprzedzeniem    ustalimy z rodzicami/opiekunami i małoletnimi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować małoletniego, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.
 5. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla małoletniego, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.
 6. Przechowujemy materiały zawierające wizerunek małoletnich w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla nich:
  1. nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez MCSiR,
  1. nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji i/lub okres ustalony przez MCSiR w polityce ochrony danych osobowych,
  1. nie przechowujemy materiałów elektronicznych zawierających wizerunku małoletnich na nośnikach   nieszyfrowanych   ani   mobilnych,   takich   jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive),
  1. nie wyrażamy zgody na używanie przez pracowników/instruktorów osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków małoletnich,
  1. jedynym sprzętem, którego używamy jako instytucja, są urządzenia rejestrujące należące do MCSiR.

Załącznik nr 5 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w MCSiR

Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

Czy znasz standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w MCSiR? 
Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem” obowiązujące w MCSiR? 
Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia małoletnich? 
Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia małoletnich? 
Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem przez innego pracownika? 
Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone? 
Czy podjąłeś/-aś jakieś działania? Jeśli tak, to jakie? 
Jeśli nie – dlaczego? 
Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujących w MCSiR? (odpowiedź opisowa) 

Załącznik nr 6 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w MCSiR

Obszary ryzyka

Obszary ryzykaCzynniki ryzykaZnaczenie ryzykaJak zredukować ryzykoDziałania do wdrożenia
Personel1.   
 2.   
     
Partnerzy1.   
 2.   
Współpracownicy1.   
 2.   
Usługi1.   
 2.   
     
Zewnętrzna komunikacja1.   
 2.   

Załącznik nr 7 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w MCSiR

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez osoby trzecie (np. wolontariuszy, pracowników/instruktorów MCSiR

oraz inne osoby, które mają kontakt z małoletnimi)

Pole tekstowe: Gdy podejrzewasz, że małoletni:
doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie (Uwaga! Przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu oznacza    spowodowanie     choroby lub uszkodzenia ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie   zęba,   zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.): zadbaj   o   bezpieczeństwo   ucznia i odseparuj go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,zawiadom policję pod   nr   112 lub 997   (Uwaga!   W   rozmowie z konsultantem podaj swoje dane osobowe,   dane   małoletniego, dane       osoby        podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie). jest pokrzywdzony innymi typami przestępstw: zadbaj     o     jego     bezpieczeństwo i odseparuj go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,poinformuj    na    piśmie     policję lub           prokuraturę, składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Uwaga!) Zawiadomienie możesz zaadresować do najbliższej dla Ciebie jednostki. W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane małoletniego i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz   wszelkie   znane    Ci    fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie możesz też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie informacji).
doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie) lub przemocy psychicznej (np. poniżanie, ośmieszanie): zadbaj         jego     bezpieczeństwo i odseparuj go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,zakończ współpracę   /   rozwiąż umowę z osobą krzywdzącą. doświadcza innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze): zadbaj      o      jego      bezpieczeństwo i odseparuj go od osoby podejrzanej o krzywdzenie oraz przeprowadź rozmowę                                      dyscyplinującą, a w przypadku braku poprawy zakończ współpracę.

Załącznik nr 8 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w MCSiR

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez osobę nieletnią, czyli taką, która nie ukończyła 18. roku życia (przemoc rówieśnicza)

Pole tekstowe: Gdy podejrzewasz, że małoletni:
doświadcza ze strony innego małoletniego przemocy z uszczerbkiem na     zdrowiu     (Uwaga!      Oznacza to               spowodowanie               choroby lub uszkodzenia ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie   zęba,   zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej itp.), wykorzystania seksualnego, zagrożone jest jego życie: zadbaj    o    jego    bezpieczeństwo i odseparuj go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,przeprowadź rozmowę z rodzicami, opiekunami,     których     dotyczy w przemoc,równolegle powiadom najbliższy sąd rodzinny lub policję, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane małoletniego i dane podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie możesz też złożyć anonimowo, jednak podanie danych umożliwi       organowi       szybsze uzyskanie potrzebnych informacji.). doświadcza ze strony innego małoletniego jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacji, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze): zadbaj    o    jego    bezpieczeństwo i odseparuj go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,przeprowadź    rozmowę     osobno z rodzicami małoletniego krzywdzącego i krzywdzonego oraz opracuj działania naprawcze,w przypadku powtarzającej się przemocy powiadom lokalny sąd rodzinny,     wysyłając      wniosek o wgląd w sytuację rodziny (Uwaga! Wniosek należy złożyć na piśmie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania   małoletniego. We wniosku podaj wszystkie znane Ci dane małoletniego i rodziców oraz wszystkie okoliczności, które mogą                być     istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – opisz, co    niepokojącego     dzieje     się w rodzinie.

Załącznik nr 9 do Standardów (reguł) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

w MCSiR

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez rodzica lub opiekuna

Pole tekstowe: Gdy podejrzewasz, że małoletni:
doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu (Uwaga! Oznacza to spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia                                     ciała                                     itp.), wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie: zadbaj           o bezpieczeństwo małoletniego i odseparuj go od rodzica/opiekuna        podejrzanego o krzywdzenie,zawiadom policję pod nr 112 lub 997 (Uwaga! W rozmowie podaj swoje dane osobowe, dane małoletniego, dane        osoby         podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie). jest pokrzywdzony innymi typami przestępstw: poinformuj na piśmie policję lub prokuraturę, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Uwaga! Zawiadomienie możesz zaadresować do najbliższej jednostki. W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane małoletniego i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie można też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie potrzebnych informacji).
doświadcza zaniedbania lub rodzic/opiekun małoletniego jest niewydolny wychowawczo (np. małoletni chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej): zadbaj o jego bezpieczeństwo,porozmawiaj z rodzicem/opiekunem, doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej          (np.                             poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych    niepokojących     zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze): zadbaj o bezpieczeństwo małoletniego,
powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego i materialnego,w przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna powiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej. przeprowadź rozmowę z rodzicem/opiekunem podejrzanym o krzywdzenie, powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego,w przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna lub powtarzającej się przemocy powiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej (Uwaga! Ośrodek należy powiadomić na piśmie lub mailowo.       Pamiętać        należy o podaniu wszystkich znanych danych małoletniego. Opisz wszystkie niepokojące okoliczności występujące w rodzinie i wszystkie znane Ci fakty.),równoległe złóż do sądu rodzinnego   wniosek    o    wgląd w sytuację rodziny (Uwaga! Wniosek składa się   na   piśmie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego. We wniosku podaje się wszystkie znane dane małoletniego oraz wszystkie okoliczności, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – opis, co niepokojącego dzieje się w rodzinie, co zaobserwowano.).
Skip to content